Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Praktijk Sensim te Den Haag. Ze dienen om duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken, waar cliënten (mogelijk) mee te maken kunnen krijgen. Met iedere cliënt(e) van Praktijk Sensim wordt een behandel- of coachingsovereenkomst afgesloten, waarin wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden. Aan cliënten wordt gevraagd deze algemene voorwaarden te lezen en akkoord te verklaren, voordat ze de behandelovereenkomst tekenen. De concrete afspraken met betrekking tot de inhoud van de behandeling of het coachingstraject tussen cliënt(e) en therapeut worden vastgelegd in het behandel- of coachingsplan.

Artikel 1: wettelijke bepalingen
Ik conformeer me aan de voor de sector relevante, en door de zorgverzekering verlangde regelgeving, zoals vastgelegd in:

 • De zorgverzekeringswet
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • WMG (wet marktordening gezondheidszorg)
 • Kwaliteitswet zorginstellingen
 • Wet klachtenrecht Cliënten zorgsector
 • Wet BIG (registratie medische beroepen)
 • WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
 • WBP (wet bescherming persoonsgegevens)
 • Wet medezeggenschap cliënten zorgsector
 • Mededingingswet
 • Ik houd een cliënt-tevredenheidsonderzoek. Ik vraag aan cliënten ook aan mee te werken.
 • Ik ben voor de vergoede zorg gehouden aan de regels, die gesteld zijn door de zorgverzekeraars. Het indienen van een factuur voor de behandeling bij de zorgverzekeraar van cliënt(e) kan alleen, wanneer cliënt(e) bij het eerste gesprek een verwijsbrief meebrengt van de huisarts, behandelend specialist of bedrijfsarts. Zonder deze verwijsbrief kan de behandeling niet starten. Wanneer cliënt(e) de behandeling zelf betaalt, is een verwijsbrief niet nodig.

Artikel 2: aansprakelijkheid
Therapeuten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve (financiële) consequenties van een advies, behandeling of een coachingstraject. Verder is de praktijk niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in en rond de praktijkruimte.

Artikel 3: huisregels
In de praktijkruimte zijn middelen die schadelijk zijn voor de gezondheid (roken, gebruik van alcohol en drugs) niet toegestaan.

Artikel 4: privacy-beleid
Als BIG-geregistreerd klinisch psycholoog ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles wat een cliënt(e) bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Van de behandeling of coaching worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat het niet voor derden toegankelijk is. Een cliënt(e) heeft recht op (electronische) inzage in zijn of haar dossier. Bij een verwijzing via de huisarts is het gebruikelijk dat de huisarts van cliënt(e) na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts. Clienten moeten hier expliciet toestemming voor geven.
Wanneer door derden (zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts) informatie over de behandeling van cliënt(e) wordt opgevraagd, verstrekken wij deze alleen wanneer cliënt(e) daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
In het belang van een goede kwaliteit van zorg ik als professional regelmatig intervisie met externe collega’s, waarin cases van cliënten geanonimiseerd besproken kunnen worden. Dit valt onder het beroepsgeheim. Cliënten die hiertegen bezwaar hebben, kunnen dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar maken.
Sinds 2022 worden behandelingen binnen de GGZ gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar volgens de ZPM-systematiek. ZPM is de afkorting voor Zorg Prestatie Model. De ziektekostenverzekeraar van cliënt(e) krijgt een code voor de diagnose en het soort behandeling aangeleverd; tenzij cliënt(e) een privacyverklaring getekend heeft. De behandelaar treedt met de betrokken cliënt(e) in een vertrouwensrelatie en is gebonden aan regels van geheimhouding zoals omschreven in de WPB (wet bescherming persoonsgegevens) en in de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de landelijke beroepsvereniging van psychologen in Nederland, de beroepscode van de NVvP, (de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) de landelijke beroepsvereniging van psychiaters in Nederland en de beroepscode van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), de landelijke beroepsvereniging voor psychotherapeuten. In de beroepscodes staan regels omtrent het verstrekken van gegevens aan derden, klachtenprocedures en dossiervorming.

Artikel 5: bewaring van gegevens
De cliënt(e) heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de behandelaar door de wet verplicht het dossier tien jaar lang te bewaren. Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel, waarvoor het is opgesteld. De behandelaar vernietigt het dossier als de cliënt(e) daar schriftelijk om vraagt. De gegevens van de cliënt(en) worden bewaard in een persoonlijk dossier, dat wordt bewaard in een Elektronisch Patiënten Dossier met een opslag van gegevens binnen Europa, zoals de Nederlandse richtlijn dit voorschrijft. Papieren stukken worden bewaard in een met slot afsluitbare kast in een afgesloten ruimte.

Artikel 6: kosten
De kosten voor een psychotherapie kunnen in veel gevallen in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar van de cliënt(e). De procedure is dat cliënt(e) een factuur ontvangt, welke bij de zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd. De kosten zullen berekend worden via de systematiek die de overheid heeft ingericht voor specialistische GGZ: de ZPM-systematiek. Voor aanvang van de behandeling zullen hierover duidelijke afspraken met de cliënt(e) gemaakt worden. De cliënt(e) zelf is verantwoordelijk voor het verkrijgen van adequate informatie over vergoeding vanuit het eigen verzekeringspakket. Onze informatie is alleen algemeen en is na te lezen op de website: www.contractvrijepsycholoog.nl.
Bij een coachingstraject of een behandeling waar de cliënt zelf voor wil betalen, worden de kosten in rekening gebracht bij cliënt(e) volgens de geldende tarieven, welke elders op de website te vinden zijn.

Artikel 7: annulering en kosten
Bij verhindering dient de cliënt(e) af te zeggen per telefoon of e-mail. Wanneer onverhoopt een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen, wordt cliënt(e) verzocht om dit ruim van tevoren te laten weten. Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd of afspraken waarop cliënt(e) zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. Cliënt(e) krijgt hiervoor zelf een rekening van € 75,00 toegestuurd. Hierover zal altijd eerst een contact tussen therapeut en cliënt(e) plaatsvinden. Het geregistreerde tijdstip van de telefonische afzegging, het voicemailbericht of e-mail is hierbij bepalend. De therapeut mag zonder kosten met opgave van reden een afspraak bij een situatie van overmacht annuleren en verzetten naar een nader te bepalen dag.

Artikel 8: eigen risico
Cliënten die vallen onder de verzekerde zorg moeten rekening houden met het verplichte eigen risico per jaar, dat geldt vanaf het 18e levensjaar. De cliënt(e) kan hierover zelf informatie opvragen bij zijn of haar verzekering. De cliënt(e) draagt zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid is over de financiering.

Artikel 9: betaling
Cliënten met een coachingstraject of die zelf betalen voor de behandeling zullen eens per maand een factuur ontvangen.
Wanneer de behandeling (deels) wordt vergoed door de zorgverzekeraar, wordt iedere maand een factuur opgemaakt. De cliënt(e) dient de factuur zelf binnen 30 dagen te betalen en kan deze nota vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar.
Wanneer de cliënt(e) in gebreke blijft bij betaling wordt dit besproken tijdens de behandeling, dan volgt twee keer een aanmaning; de eerste zonder kosten, de tweede met kosten. Daarna volgt, bij in het in gebreke blijven, een laatste aanmaning voor dagvaarding en wordt een deurwaarder ingeschakeld, waarbij de extra kosten geheel voor rekening van de cliënt(e) komen. Hierbij geldt dat dit in redelijkheid en billijkheid moet gebeuren. Overmacht aan de kant van de cliënt(e) moet te allen tijde en tijdig met de therapeut besproken worden. Er zal dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid moeten zijn over de wijze van vergoeding van de verzekering van cliënt(e), en eventueel (indien aan de orde) in welke mate de kosten vergoed kunnen worden door andere instanties (UWV, gemeente, werkgever e.d.). De cliënt(e) is er voor verantwoordelijk dit zelf bij de eigen verzekering of andere relevante instanties na te vragen. Mocht het zo ver komen dat een incassobureau ingeschakeld moet worden, betekent dit dat de behandeling zeer verstoord is geraakt. Afsluiting van de behandeling is dan een overweging en dit zal met client besproken worden.

Artikel 10: klachten
Indien een cliënt(e) een klacht heeft over de behandeling, verdient het de voorkeur dat de cliënt(e) dit zo snel mogelijk met mij bespreekt. Indien dit gesprek niet bevredigend verlopen is, kan de cliënt(e) de klacht nog eens schriftelijk kenbaar maken. Als behandelaar heb ik dan de verplichting de interne klachtenprocedure in gang te zetten. Een collega mw. S. Koelewijn (haar gegevens staan in het clientportaal), zal de klacht zorgvuldig in behandeling nemen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan een cliënt(e) bij de NVGzP een klacht indienen. Op de website van de NVGzP kunt u nadere informatie hieromtrent vinden. Het gaat hierbij om klachten over het gedrag van de behandelaar tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep. De klachtenfunctionaris is

Dhr. Drs. P. de Boer, (klachten@nvgzp.nl) en de klachten- en

geschillenregeling is hier te vinden: https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/nvgzp-klachtenregeling/

Artikel 11: behandel- of coachingsplan
Met elke cliënt(e) wordt een behandel- c.q. een coachingsplan gemaakt. Een behandel- of coachingsplan is een onderdeel van de overeenkomst tussen cliënt(e) en behandelaar ten aanzien van de reden, het doel en de aard van de behandeling of het coachingstraject. Hierover wordt open gecommuniceerd tussen behandelaar en cliënt(e). Het behandel- of coachingsplan is het product van de samenwerking tussen cliënt(e) en hulpverlener, waarin overeenstemming is bereikt over het doel en de wijze waarop de behandeling of coaching wordt aangepakt. Het document vormt het gezamenlijke vertrekpunt van de behandeling of coaching en het creëert duidelijkheid over de inhoud en aanpak van de behandeling of coaching en de wederzijdse afspraken hierover.
Door ondertekening van de behandelovereenkomst geeft de cliënt(e) aan dat hij of zij instemt met het behandel- of coachingsplan en de daarin gestelde doelen en dat cliënt(e) zich zal inzetten om samen met de therapeut te werken aan de afgesproken behandel- of coachingsdoelen.

Artikel 12: Routine Outcome Meting
Voor de vergoede zorg verlangen de zorgverzekeraars dat minimaal een voor- en nameting gedaan wordt middels psychologische testen (de ROM). Het is voor vergoeding van de zorg noodzakelijk dat de cliënt(e) hier aan meewerkt. Indien er geen getekende privacyverklaring is, kunnen de testgegevens op verzoek van de verzekeraars ook geanonimiseerd worden opgenomen in een landelijke database, die is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek; ook dit is volgens afspraak met de zorgverzekeringen.

Versie: mei 2022