Kwaliteit

Aan de dienstverlening van vrijgevestigde praktijken voor psychotherapie en psychiatrie worden strenge eisen gesteld. Sinds 2016 wordt van iedereen, die verzekerde zorg wil leveren in de GGZ gevraagd een kwaliteitsstatuut op te stellen. Het is daarbij belangrijk dat het voor onze cliënten en andere belangstellenden duidelijk is, hoe de kwaliteit van onze praktijk gewaarborgd is. Hoewel veel van onderstaande informatie al op de website te vinden is, hebben we de voor de kwaliteitstoetsing belangrijke informatie nog eens op een rijtje gezet.

Heeft u toch nog vragen? Schroom niet om mij te mailen met uw vragen op l.vanmil@sensim.nl.

Praktijk Sensim wordt beheerd door zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut Linda van Mil, zij is gespecialiseerd in psychotherapeutische behandelingen vanuit het psychoanalytische referentiekader. Zij is opgenomen in het specialisten register in de wet BIG en opgeleid om in principe iedereen met allerlei soorten van complexe problematiek in behandeling kunnen nemen.

‘Zelfstandig gevestigd’ betekent dat het specialisme psychotherapie onafhankelijk van instellingen wordt uitgevoerd.

Wachttijden
Op dit moment is er geen ruimte om nieuwe behandelingen te starten. Mocht dit wel weer zo zijn, dan hanteert de praktijk geen wachtlijst, zowel niet voor de intake, als tussen de intake en het begin van de behandeling. Als er ruimte is om nieuwe behandelingen te starten kunt u binnen 4 weken terecht (Treeknorm) en de behandeling kan dan direct van start gaan.

Intakefase
De intakefase kan uit meerdere gesprekken bestaan en heeft als doel om: wederzijds te toetsen of er een klik is, uw vraag te bespreken, uw klachten te inventariseren en deze te classificeren om tot een diagnose te komen. Zonder diagnose kan er immers geen sprake zijn van een verzekerd traject. Soms kan het ook noodzakelijk zijn om iemand uit uw naaste omgeving, die belangrijk voor u is (bijvoorbeeld uw partner), mee te nemen. Daarnaast is dit vooral de gelegenheid om na te gaan of mijn werkwijze iets voor u is en of ik denk dat ik iets voor u kan betekenen. Indien dit niet het geval is dan verwijs ik u terug naar uw huisarts (met uw goedvinden) en kan desgevraagd een advies geven over een eventueel passender aanpak. Aan het einde van de intakefase word het voorlopig behandelplan met u besproken. Als u dit wenst, wordt uw huisarts hierover geïnformeerd. Indien u medicijnen gebruikt is het belangrijk dat u bij de apotheek een uitdraai vraagt, die u kunt meenemen naar het kennismakingsgesprek.

Behandelplan
Het behandelplan wordt samen met u opgesteld, waarbij alternatieve mogelijkheden zullen worden besproken. Met uw voorkeur wordt rekening gehouden. Dit behandelplan wordt periodiek, maar tenminste eenmaal per DBC, mondeling met u geëvalueerd. Dan wordt ook de tevredenheid over de behandeling met u besproken. U krijgt een afschrift van het behandelplan. De zorgverzekeraars eisen dat u het ondertekent.

Bij afsluiting van de behandeling worden de resultaten van uw therapie besproken en beschreven in een afsluitbrief. Als u daarvoor toestemming geeft kan deze brief naar uw verwijzer gestuurd worden.

Samenwerking met andere zorgverleners
Het in kaart brengen van de verschillende hulpverleners die bij u betrokken zijn, vormt een onderdeel van het behandelplan. Indien u reeds in behandeling bent bij een andere hulpverlener of zorgaanbieder dan is het belangrijk dat u het behandelplan van die zorgaanbieder meebrengt naar het kennismakingsgesprek. Daarnaast is het van belang dat de behandeling door de verschillende hulpverleners effectief op elkaar worden afgestemd. Als u daarmee instemt, kan een bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden. Het is van belang dit tijdens het intakegesprek goed te bespreken.

Crisisopvang

Als u spoedeisende hulp nodig heeft, kunt u altijd naar de praktijk mailen of bellen. In overleg met u kan dan besloten worden om een extra afspraak in te plannen. Tussen 17:00 en 9:00 uur en in de weekenden is mijn praktijk gesloten. Voor spoedeisende klachten in de avond, nacht en in het weekend kunnen cliënten woonachtig in de omgeving contact opnemen met de huisartsenpost (SMASH): (070) 346 96 69. De SMASH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. De SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden. Iedere dag tussen 17:00 uur ’s avonds en 8:00 uur ’s morgens en gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen.

Cliënten die niet uit de omgeving komen kunnen via het spoednummer van hun eigen huisarts contact opnemen met de spoedzorg in hun regio. Dit wordt besproken in het behandelplan.

Als u spoedeisende hulp nodig heeft, u ons altijd kunt mailen of bellen. Indien dit onvoldoende soelaas biedt en een extra afspraak kennelijk niet volstaat dan kan buiten kantooruren de huisartsenpost ingeschakeld worden, die eventueel de crisisdienst kan inschakelen. Tijdens kantooruren kan dat via uw behandelaar en/of via de huisarts. U kunt het behandelplan gebruiken als informatieoverdracht.

Kwaliteit
Praktijk Sensim houdt maandelijks een multidisciplinaire intervisie (met de collega’s van het Haags Psychoanalytisch Collectief), maar neemt tevens deel aan intervisie bijeenkomsten met andere specialisten in de GGZ. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding zijn voor een second opinion. Tevens is de intervisie een toetsmoment om de werkwijze van Praktijk Sensim af te zetten tegen de geldende beroepscode.

Als BIG-geregistreerd behandelaar ben ik gehouden aan normen om elke 5 jaar de herregistratie voor mijn titel als specialist en gespecialiseerde vakvereniging te kunnen aanvragen. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de lidmaatschappen en specialisaties zoals beschreven onder (http://www.sensim.nl/linda-van-mil)

Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd is, hoor ik dat graag van u. Ik zal dat altijd in eerste instantie met u bespreken. Ook zal ik uw klacht met mw. S. Koelewijn (haar gegevens staan in het clientenportaal) bespreken. Indien nodig kan zij contact met u opnemen om te bemiddelen. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de NVGzP, waar ik aangesloten ben. De klachtenfunctionaris is: Dhr. Drs. P. de Boer, (klachten@nvgzp.nl) en de klachten- en geschillenregeling is hier te vinden: https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/nvgzp-klachtenregeling/

Rechten
U heeft recht op (elektronische) inzage in uw medisch dossier. U kunt hiervan een afschrift vragen. Testmateriaal mag u ook inzien, echter daarvan kunt u geen afschrift krijgen.
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Privacy Policy
Sensim, Praktijk voor Psychotherapie & Coaching hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Geheimhouding
GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u (of uw kind) mag spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen.
Hetgeen uw behandelaar uit hoofde van zijn of haar functie te weten komt valt onder het medisch beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en pas na schriftelijke toestemming. Door het tekenen van een privacyverklaring is het mogelijk om geen medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

Kosten
Sinds 1-1-2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg uit de POH GGZ (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. Praktijk Sensim valt onder de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ, die grotendeels betaald wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voorwaarde voor betaling is dat u verwezen bent door de huisarts naar de generalistische basis GGZ of naar de specialistische GGZ. Alleen behandeling waarvoor een diagnose is vermoed of gesteld door de huisarts en is vastgesteld na de intake, wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor behandeling binnen de specialistische GGZ geldt bovendien dat er sprake is van complexe problematiek. Dit laatste betekent dat lichtere vormen van therapie, zoals eHealth en/of een standaard psychologische behandeling niet werkzaam is gebleken of dit door de huisarts in samenspraak met u als niet kansrijk wordt ingeschat. De verwijzing is geldig vanaf de datum van afgifte. Zorgt u er dus voor dat u pas een afspraak maakt, als u de verwijzing in uw bezit heeft. Zonder juiste verwijzing is de zorg niet verzekerd en dient u de kosten zelf te betalen.

Onverzekerde zorg
Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis (aanpassingsstoornis genoemd), arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM-5 classificatie dan komt de behandeling voor eigen rekening. Voor deze omstandigheid geldt een uurtarief zoals vastgesteld door de NZa per zitting van drie kwartier. Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, zodat u niet bang hoeft te zijn dat de kosten van de kennismaking niet door uw zorgverzekeraar betaald zullen worden. Deze kosten gaan wel ten koste van het wettelijk eigen risico. Voor informatie over de hoogte van uw eigen risico kunt u in uw polisvoorwaarden kijken.

Kosten declareren bij uw zorgverzekeraar
Onze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Op de website www.contractvrijepsycholoog.nl kunt u lezen wat dit voor u betekent.
Wanneer er sprake is van verzekerde zorg, zal uw zorgverzekeraar de kosten (deels) vergoeden. Bij een restitutiepolis zal de zorgverzekeraar een marktconform tarief of een wettelijk tarief vergoeden. Bij een naturapolis zal de vergoeding lager zijn. U kunt onze behandeling onder de gestelde voorwaarden zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.
De declaratie gaat ten koste van uw eigen risico, dat de zorgverzekeraar bij u in rekening brengt. We hanteren de tarieven die vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (www.nza.nl).

Aanmeldingsprocedure
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar l.vanmil@sensim.nl of door te bellen op 06-36207466. Na ontvangst van uw e-mail ontvangt u binnen een week een reactie.

Regeling bij vakantie en calamiteiten
Onze praktijk is geopend op de werkdagen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Bij vakantie of ziekte neemt mw. S. Koelewijn waar. U zult tijdig en duidelijk over geïnformeerd worden over de afwezigheid. Er is een overdracht geregeld en vastgelegd met mw. S. Koelewijn in geval van overlijden of andere calamiteiten.

Afzeggen van afspraken
Indien u verhinderd bent dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afbellen, wordt een no-show tarief van € 75,- in rekening gebracht. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar.

Gegevens Sensim, praktijk voor psychotherapie & coaching
Nieuwe Parklaan 17
2597 LA DEN HAAG
Tel: 06-36207466
E-mail: l.vanmil@sensim.nl
K.v,K.-nummer: 76854280
AGB-code praktijk: 94065236

Linda van Mil, Klinisch psycholoog/psychotherapeut
AGB-code: 94007297
BIG-registratienummer Klinisch psycholoog: 89052970225
BIG-registratienummer Psychotherapeut: 19052970219