Kwaliteit

Kwaliteit
Aan de dienstverlening van vrijgevestigde praktijken voor psychotherapie en psychiatrie worden strenge eisen gesteld. Sinds 2016 wordt van iedereen, die verzekerde zorg wil leveren in de GGZ gevraagd een kwaliteitsstatuut op te stellen. Het is daarbij belangrijk dat het voor onze cliënten en andere belangstellenden duidelijk is, hoe de kwaliteit van onze praktijk gewaarborgd is. Hoewel veel van onderstaande informatie al op de website te vinden is, hebben we de voor de kwaliteitstoetsing belangrijke informatie nog eens op een rijtje gezet.

Heeft u toch nog vragen? Schroom niet om ons te mailen met uw vragen op info@sensim.nl.

Praktijk Sensim is een maatschap van zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut Linda van Mil en zelfstandig gevestigd psychotherapeut Gerry Westland. Wij zijn gespecialiseerd in de psychotherapeutische behandeling vanuit het psychoanalytische referentiekader. Wij zijn behandelspecialisten, die in principe iedereen met allerlei soorten van complexe problematiek in behandeling kunnen nemen.

‘Zelfstandig gevestigd’ betekent dat het specialisme psychotherapie onafhankelijk van instellingen wordt uitgevoerd.

Wachttijden
Onze praktijk hanteert geen wachtlijst, zowel niet voor de intake, als tussen de intake en het begin van de behandeling. In principe kunt u binnen 4 weken terecht (Treeknorm) en de behandeling kan dan direct van start gaan.

Intakefase
De intakefase kan uit meerdere gesprekken bestaan en heeft als doel om: wederzijds te toetsen of er een klik is, uw vraag te bespreken, uw klachten te inventariseren en deze te classificeren om tot een diagnose te komen. Zonder diagnose kan er immers geen sprake zijn van een verzekerd traject. Soms zullen we u ook vragen iemand uit uw naaste omgeving, die belangrijk voor u is (bijvoorbeeld uw partner), mee te nemen. Daarnaast is dit vooral de gelegenheid om na te gaan of u iets met ons en onze aanpak kunt en of wij verwachten voor u helpend te kunnen zijn. Indien dit niet het geval is dan zullen we u en uw huisarts (met uw goedvinden) een advies geven over een eventueel passender aanpak. Aan het einde van de intakefase bespreken we met u het voorlopig behandelplan. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Indien u medicijnen gebruikt is het belangrijk dat u bij de apotheek een uitdraai vraagt, die u kunt meenemen naar het kennismakingsgesprek.

Behandelplan
Het behandelplan wordt samen met u opgesteld, waarbij alternatieve mogelijkheden zullen worden besproken. Met uw voorkeur wordt rekening gehouden. Wij gaan er vanuit dat u hierbij zelf de regie voert. Dit behandelplan wordt periodiek, maar tenminste eenmaal per DBC, mondeling met u geevalueerd. Dan wordt ook de tevredenheid over de behandeling met u besproken. U kunt een afschrift van het behandelplan krijgen. De zorgverzekeraars eisen dat u het ondertekent.

Bij afsluiting van de behandeling worden de resultaten van uw therapie en sturen (mits u toestemt) een afsluitbrief naar uw verwijzer. Mocht u toch nog klachten hebben dan geven wij een passend advies aan uw verwijzer.

Samenwerking met andere zorgverleners
Het in kaart brengen van de verschillende hulpverleners die bij u betrokken zijn, vormt een onderdeel van het behandelplan. Indien u reeds in behandeling bent bij een andere hulpverlener of zorgaanbieder dan is het belangrijk dat u het behandelplan van die zorgaanbieder meebrengt naar het kennismakingsgesprek. De zorgverzekeraar staat namelijk niet toe dat er meerdere Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) gedeclareerd worden voor dezelfde DSM IV-classificatie. Daarnaast is het van belang dat de behandeling door de verschillende hulpverleners effectief op elkaar worden afgestemd. Als u daarmee instemt, kan een bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden. Vanuit onze praktijk zijn wij echter terughoudend met combinatie-behandelingen met zorgverleners, die wij niet in ons netwerk hebben. Het is dan ook van belang dit tijdens het intakegesprek goed met uw behandelaar van onze praktijk door te nemen.

Crisisopvang
De zorgverzekeraars hebben de regionale crisiszorg uitsluitend ingekocht bij GGZ Rivierduinen. Dit neemt niet weg dat wanneer u spoedeisende hulp nodig heeft, u ons altijd kunt mailen of bellen. Indien dit onvoldoende soelaas biedt en een extra afspraak kennelijk niet volstaat dan kan buiten kantooruren de huisartsenpost ingeschakeld worden, die in overleg met uw behandelaar van onze praktijk (indien bereikbaar) eventueel de crisisdienst kan inschakelen. Tijdens kantooruren kan dat via uw behandelaar en/of via de huisarts. U kunt het behandelplan gebruiken als informatieoverdracht.

Kwaliteit
Onze praktijk houdt wekelijks een multidisciplinaire intervisie, maar neemt tevens deel aan maandelijkse intervisie bijeenkomsten met andere specialisten in de GGZ. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding zijn voor een second opinion. Tevens is de intervisie een toetsmoment om de werkwijze van Praktijk Sensim af te zetten tegen de geldende beroepscode.

De behandelaren in onze praktijk zijn gehouden aan normen om elke 5 jaar de herregistratie voor hun titel of gespecialiseerde vakvereniging te kunnen aanvragen. Voor meer informatie verwijzen naar de lidmaatschappen en specialisaties van de behandelaren (http://www.sensim.nl/linda-van-mil/, http://www.sensim.nl/gerry-westland/)

Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd is, horen wij dat graag van u. Wij zullen dat altijd in eerste instantie met u bespreken. Ook zullen we uw klacht in ons multidisciplinaire overleg aan de orde stellen. Indien nodig kan een collega contact met u opnemen om te bemiddelen. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op de volgende klachtenprocedures:
NVP: www.psychotherapie.nl/217055273/Klachtenregeling

LVVP: www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

Rechten
U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt hiervan een afschrift vragen. Testmateriaal mag u ook inzien, echter daarvan kunt u geen afschrift krijgen. Voor verdere rechten en plichten verwijzen wij U naar de WGBO.

Privacy Policy

Sensim, Praktijk voor Psychotherapie & Coaching hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 Geheimhouding

Wij hebben als gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind  vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met onze praktijk

Hetgeen uw behandelaar uit hoofde van zijn of haar functie te weten komt valt onder het medisch beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en pas na schriftelijke toestemming. Door het tekenen van een privacyverklaring is het mogelijk om geen medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

Kosten
Sinds 1-1-2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg uit de POH GGZ (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. Praktijk Sensim valt onder de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ, die grotendeels betaald wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voorwaarde voor betaling is dat u verwezen bent door de huisarts naar de generalistische basis GGZ of naar de specialistische GGZ. Alleen behandeling waarvoor een diagnose is vermoed of gesteld door de huisarts en is vastgesteld na de intake, wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor behandeling binnen de specialistische GGZ geldt bovendien dat er sprake is van complexe problematiek. Dit laatste betekent dat lichtere vormen van therapie, zoals eHealth en/of een standaard psychologische behandeling niet werkzaam is gebleken of dit door de huisarts in samenspraak met u als niet kansrijk wordt ingeschat. De verwijzing is geldig vanaf de datum van afgifte. Zorgt u er dus voor dat u pas een afspraak maakt, als u de verwijzing in uw bezit heeft. Zonder juiste verwijzing is de zorg niet verzekerd en dient u de kosten zelf te betalen.
Onverzekerde zorg
Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis (aanpassingsstoornis genoemd), arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM IV classificatie dan komt de behandeling voor eigen rekening. Voor deze omstandigheid geldt een uurtarief van € 95,89 per zitting van drie kwartier. Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, zodat u niet bang hoeft te zijn dat de kosten van de kennismaking niet door uw zorgverzekeraar betaald zullen worden. Deze kosten gaan wel ten koste van het wettelijk eigen risico. Voor informatie over de hoogte van uw eigen risico kunt u in uw polisvoorwaarden kijken.

Kosten declareren bij uw zorgverzekeraar
Onze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
Wanneer er sprake is van verzekerde zorg, zal uw zorgverzekeraar de kosten (deels) vergoeden. Bij een restitutiepolis zal de zorgverzekeraar een marktconform tarief of een wettelijk tarief vergoeden. Bij een naturapolis zal de vergoeding lager zijn. U kunt onze behandeling onder de gestelde voorwaarden zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.
De declaratie gaat ten koste van uw eigen risico, dat de zorgverzekeraar bij u in rekening brengt. We hanteren de tarieven die vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (www.nza.nl).

Aanmeldingsprocedure
U kunt zich aanmelden door ons een e-mail te sturen naar info@sensim.nl of door ons te bellen op 06-44242122. Na ontvangst van uw e-mail ontvangt u binnen een week een reactie met een uitnodiging voor een kennismaking.

Regeling bij vakantie en calamiteiten
Onze praktijk is geopend op de werkdagen maandag, woensdag en donderdag. Bij vakantie of ziekte nemen wij onderling waar. In het uitzonderlijke geval dat we allemaal tegelijkertijd niet bereikbaar zijn, hebben we afspraken met collega-praktijken voor waarneming. U zult tijdig en duidelijk over geïnformeerd worden over onze afwezigheid.
Er is onze praktijk door de behandelaren onderling een overdracht geregeld en vastgelegd in geval van overlijden of andere calamiteiten.
Afzeggen of verzetten van afspraken en no-show tarief
Indien u verhinderd bent dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afbellen, brengen wij een no-show tarief van € 75,- in rekening. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar.
Gegevens Sensim, praktijk voor psychotherapie & coaching
Jan van Nassaustraat 113
2596 BS DEN HAAG
Tel: 06-442 42 122
E-mail: info@sensim.nl
K.v,K.-nummer: 62281186
AGB-code praktijk: 94061889

Linda van Mil, Klinisch psycholoog/psychotherapeut
AGB-code: 94007297
BIG-registratienummer Klinisch psycholoog: 89052970225
BIG-registratienummer Psychotherapeut: 19052970219

Gerry Westland, Psychotherapeut
AGB-code: 94101403
BIG-registratienummer Psychotherapeut: 49920750516

Beiden zijn (regie-) behandelaar, daarmee aanspreekpunt voor de client, als diagnosticus binnen de B-GGZ als de S-GGZ.